Ovecky.sk
Zlatý ščúrik
Cena filantropie
Názov: Šedý medveď, občianske združenie
Adresa sídla: Karpatská 18, 811 05 Bratislava, Slovenská republika
Právna forma: občianske združenie, nezisková organizácia
Číslo bankového účtu na príjem a použitie dotácie:
IBAN: SK77 1100 0000 0029 2090 4634
Číslo bankového účtu:
IBAN: SK02 1100 0000 0029 4105 8801


IČO: 30855667
DIČ: 2022066365
SK NACE: 94992 Čin.záujmových org.
Nezisková organizácia Šedý medveď, občianske združenie, so sídlom Karpatská 18, 811 05 Bratislava, IČO: 30855667, je zaregistrovaná na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky dňa 26.5.2004, číslo spisu: VVS/1-900/90-23848,
e-mail: sedymedved@sedymedved.sk

Adresa elektronickej pošty: sedymedved@sedymedved.sk
Druh športovej organizácie: občianske združenie, nezisková organizácia
Druh športu: všetky druhy športu so zameraním na deti a mládež
Druh vykonávanej športovej činnosti: rozvíjanie pohybových a športových schopností detí a mládeže, osveta pri rozvoji mládežníckeho športu
Meno a priezvisko štatutárneho orgánu: Zuzana Michalicová
Adresa elektronickej pošty štatutárneho orgánu: michalicova@c-m.sk
Meno a priezvisko kontrolóra: Dr. Tatiana Okapcová
Adresa elektronickej pošty kontrolóra: sedymedved@sedymedved.sk
Korešpondenčná adresa: Šedý medveď, občianske združenie, Čajakova 10, 811 05 Bratislava
Zoznam športových súťaží alebo športových podujatí organizovaných v nasledujúcom kalendárnom roku: www.mozebyt.sk


Spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov, označenie zdrojovej evidencie, zakladajúci dokument:

Zmluvy a priebežné finančné výkazníctvo použitia dotácie:

Šedý medveď, občianske združenie

Zakladajúci členovia:

Zuzana Kamasová

Jozef Soták

Zuzana Michalicová

Čestní členovia:

Katarína Lihositová

Nataša Húsková

Členovia:

Dr. Tatiana Okapcová

Zuzana Michalicová

Peter Baumann

Ján Valent

Milan Krupčík

Ivan Straka

Ing. Martin Michalica

Výkonný výbor:

Zuzana Michalicová, predseda

Ivan Straka, podpredseda

Jana Segešová, podpredseda

Kontrolór:

Dr. Tatiana Okapcová

Kontakt:

Ing. Martin Michalica, koordinátor projektu, Šedý medveď, o.z.,

mobil: 0915/ 795 240, e-mail: michalica@dikymoc.sk

Projekty 2016-2017:

Dokumenty:Šedý medveď,o.z.