Ovecky.sk
Zlatý ščúrik
Cena filantropie

Prevádzkovateľom portálu www.sedymedved.sk a poskytovateľom služieb je nezisková organizácia Šedý medveď, so sídlom Karpatská 18, 811 05 Bratislava, IČO: 30855667, zaregistrovaná na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky dňa 26.5.2004, číslo spisu: VVS/1-900/90-23848, e-mail: sedymedved@sedymedved.sk

Šedý medveď je podľa nového Zákona o športe (č. 440 / 2015 Z.z. z 26.11.2015) považovaná za športovú organizáciu.

Ako športová organizácia sa podľa tohto zákona povinne zapisuje do registra právnických osôb v športe.

Kým nie sú údaje v povinnom rozsahu zapísané v informačnom systéme športu, je športová organizácia povinná zverejniť informácie podľa § 81 na svojom webovom sídle.

Informácie o športovej organizácii Šedý medveď povinne zverejňované v zmysle § 81 Zákona 440/2015 Z.z. o športe:

Šedý medveď

Zakladajúci členovia:

Zuzana Kamasová

Jozef Soták

Zuzana Michalicová

Čestní členovia:

Katarína Lihositová

Nataša Húsková

Členovia:

Dr. Tatiana Okapcová

Zuzana Michalicová

Peter Baumann

Ján Valent

Milan Krupčík

Ivan Straka

Ing. Martin Michalica

Výkonný výbor:

Zuzana Michalicová, predseda

Ivan Straka, podpredseda

Jana Segešová, podpredseda

Kontrolór:

Dr. Tatiana Okapcová

Kontakt:

e-mail: sedymedved@sedymedved.skŠedý medveď