Rudolf Sivák

prof.Ing.Rudolf Sivák,PhD.
rektor Ekonomickej Univerzity


„ Filantropia a vzdelanie majú veľmi úzku obojstrannú väzbu. Každý , kto podporuje vzdelanie a vzdelanosť, si zasluhuje ocenenie a úctu. Vzdelanie, štúdium mladých ľudí, ich ľudský rozvoj a rozvoj ich myslenia sú nesmierne dôležité. Nové myšlienky a nové nápady sú totiž zárukou rozvoja každej spoločnosti.“

Peter Michalica

prof. Peter Michalica
husľový virtuóz


„Jedným z výrazných znakov súčasnej civilizácie je aj fakt, že tí, ktorí reprezentujú prosperitu a ekonomický vzostup, sa snažia svoju situáciu harmonizovať s riešením sociálnych problémov dnešnej doby. Nie náhodou sú pioniermi týchto myšlienok práve spoločnosti, ktorých aktívny dosah na dianie má globálny charakter.

21. storočie považuje za samozrejmosť, že pomoc prosperujúcich firiem zahŕňa sféru sociálnu, kultúrnu i edukatívnu. V najvyspelejších krajinách možno dokonca badať aj akúsi súťaživosť v prestíži vytvorenej originálnymi spôsobmi, ako prispieť k zmierňovaniu mnohých neželateľných extrémov dnešného sveta.

Ak sa nám podarí čo len trochu posunúť kvalitu pomoci na vyššiu úroveň, všetka vynaložená energia naplní svoj zmysel.

Dúfame, že nám svojou aktívnou účasťou na tomto povznášajúcom projekte pomôžete.